Allmänna Villkor

JOKA Packaging APS

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för produkter till företagskunder

 

 1. Användning 

1.1               Användning.  Allmänna försäljnings- och leveransvillkor, hädanefter kallat villkoren, gällande alla avtal som rör JOKA Packaging APS, organisationsnummer 37258210, hädanefter kallat företaget, försäljning och leveranser av produkter och tillhörande tjänster till företagskunder.

 1. Avtalsunderlag

2.1               Avtalsunderlag. Villkoren utgör tillsammans med företagets offerter och orderbekräftelser det samlade avtalsunderlaget rörande företagets försäljning och leveranser av produkter samt tillhörande tjänster till kunden, hädanefter kallat avtalsunderlaget. Köpvillkor från kunden som finns tryckta på beställningar eller på annat sätt meddelas företaget ingår inte i avtalsunderlaget.

2.2               Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg till avtalsunderlaget gäller endast om parterna har kommit överens om dessa skriftligen.

 1. Produkter och tjänster

3.1               Produkter.  Produkterna som företaget säljer till kunden är nya och uppfyller dansk lagstiftning vid leveransen.
Företaget förbehåller sig en tolerans för filmtjockleken på +/- 10 % i förhållande till den teoretiska vikten, och för måtten +/- 5 %. Förutsättningen är att upp till 2 % av de levererade påsarna inte går att använda.

Vid specialbeställningar är kunden skyldig att acceptera följande avvikelser i den beställda storleken:

Under minimum = +/- 20 %
Över minimum= +/- 10 %
Den verkliga levererade kvantiteten debiteras enligt det i offerten angivna styckepriset.
Företaget förbehåller sig en tolerans för tryckets placering på +/- 15 mm, och +/- 10 % för den optiska densiteten.
Företaget är inte ansvarigt om det levererade materialet används mer intensivt eller utsatts för större påfrestningar än vad som överenskommits.

Tryckplåtarnas skick kontrolleras visuellt före användning. Tryckplåtar äldre än tre år anses inte längre lämpliga eller tåliga nog att använda. Tryckplåtar som lagras på företaget i mer än tre år omfattas inte av företagets försäkringar.

3.2               Ansvarsbegränsning. Produkter och tillhörande tjänster som företaget säljer och levererar till kunden, är avsedda att användas i Danmark, Norge och Sverige. Oavsett eventuella villkor som anger annat i avtalsunderlaget är företaget inte på något sätt ansvarigt för förluster eller skador som kan tillskrivas användning för något annat syfte eller användning utanför Danmark, Norge, Sverige och Finland. Kunden ska hålla företaget skadeslöst i den utsträckning som företaget kan anses vara ansvarigt för sådan förlust eller skada.

 1. Pris och betalning 

4.1               Pris. Priset på produkter och tillhörande tjänster följer bolagets aktuella prislista vid den tidpunkt då företaget bekräftar kundens beställning, om inte parterna skriftligen avtalat något annat. Alla priser är exklusive moms.

4.2               Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för produkter eller tillhörande tjänster inom 14 dagar efter mottagandet av fakturan, om inte parterna skriftligen avtalat något annat.

 1. Försenad betalning

5.1               Ränta. Om kunden inte betalar en faktura för produkter eller tillhörande tjänster i rätt tid av orsaker som företaget inte är ansvarigt för, har företaget rätt till ränta på det förfallna beloppet på 1,5 % per månad från förfallodatum och till att betalningen sker.

5.2               Hävning. Om kunden inte betalar en förfallen faktura för produkter eller tillhörande tjänster inom 14 dagar efter att ha erhållit ett skriftligt betalningskrav från företaget, har företaget förutom ränta enligt punkt 5.1 rätt att: (i) häva försäljningen av de produkter och/eller tillhörande tjänster som förseningen avser, (ii) häva försäljningen av produkter och/eller tillhörande tjänster som ännu inte levererats till kunden eller kräva förskottsbetalning för dessa och/eller (iii) vidta andra åtgärder.

 1. Offerter, beställningar och orderbekräftelser

6.1               Offerter. Företagets offerter gäller i 30 dagar från den dag då offerten är daterad, om inget annat anges i offerten. Godkännanden av offerter som anländer till företaget efter att tiden för godkännandet har löpt ut är inte bindande för företaget, om inte företaget informerar kunden om annat.

6.2               Beställningar. Kunden måste skicka skriftliga beställningar på produkter eller tillhörande tjänster till företaget. En beställning ska innehålla följande information för varje beställd produkt eller tjänst: (i) ordernummer, (ii) produktnummer, (iii) produktbeskrivning, (iv) kvantitet, (v) pris, (vi) betalningsvillkor, (vii) leveransdatum, (viii ) leveransadress och (ix) leveransvillkor.

6.3               Orderbekräftelse. Företaget strävar efter att skicka bekräftelse eller avslag på en beställning rörande produkter eller tillhörande tjänster skriftligen till kunden senast fem arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Bekräftelser och avslag av beställningar ska vara skriftliga för att vara bindande för företaget.

6.4               Ändring av beställningar. Kunden kan inte ändra en lämnad beställning av produkter eller tillhörande tjänster utan företagets skriftliga godkännande.

6.5               Skiljaktiga villkor. Om företagets bekräftelse på en beställning av produkter och tillhörande tjänster inte stämmer överens med kundens beställning eller avtalsunderlaget och kunden inte vill godkänna de skiljaktiga villkoren, måste kunden meddela detta till företaget skriftligen senast två arbetsdagar efter att orderbekräftelsen har mottagits. Annars är kunden bunden av orderbekräftelsen.

 1. Leverans

7.1               Leveransvillkor. Företaget levererar alla produkter som säljs.

7.2               Leveranstid. Företaget levererar alla produkter och tillhörande tjänster som säljs under den tid som framgår av företagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera innan den överenskomna leveranstiden, om inte parterna har kommit överens om annat.

7.3               Undersökning. Kunden ska undersöka alla produkter och tillhörande tjänster vid leveransen. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist som kunden önskar påtala, ska detta omedelbart meddelas företaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart meddelas skriftligen till företaget, kan detta inte åberopas längre fram.

 1. Försenad leverans

8.1               Meddelande. Om företaget förväntar sig en försening av leveransen av produkten eller tillhörande tjänster, meddelar företaget kunden om detta och uppger samtidigt orsaken till förseningen och den nya förväntade leveranstiden.

8.2               Hävande. Om företaget inte levererar produkter eller relaterade tjänster senast 14 dagar efter avtalad leveranstid av orsaker som kunden inte är ansvarig för, och leverans inte sker inom en rimlig tidsfrist på minst 14 dagar, kan kunden häva den eller de beställningar som berörs av förseningen utan förvarning genom ett skriftligt meddelande till företaget. Kunden har inga andra rättigheter i samband med försenad leverans.

 1. Garanti

9.1               Garanti. Företaget garanterar att produkterna och tillhörande tjänster är fria från väsentliga fel och brister rörande konstruktion, material och utförande under sex månader efter leveransen.

9.2               Undantag.  Företagets garanti täcker inte fel eller brister som beror på: (i) normalt slitage, (ii) förvaring, installation, användning eller underhåll som strider mot företagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparationer eller ändringar som utförs av någon annan än företaget och (iv) andra faktorer som företaget inte ansvarar för.

9.3               Meddelanden. Om kunden upptäcker ett fel eller en brist under garantiperioden som kunden vill påtala, ska detta omedelbart meddelas skriftligen till företaget. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart meddelas skriftligen till företaget, kan detta inte åberopas längre fram. Kunden måste förse företaget med all information om meddelade fel eller brister som företaget ber om.

9.4               Undersökning. Inom rimlig tid efter att företaget har mottagit ett meddelande från kunden om ett fel eller en brist och därefter undersökt påståendet, ska företaget meddela kunden om felet eller bristen omfattas av garantin. Kunden måste på begäran skicka felaktiga delar till företaget. Kunden står för kostnaden och risken för delarna under transporten till företaget. Företaget står för kostnaden och risken för delarna under transporten till kunden om felet eller bristen omfattas av garantin.

9.5               Åtgärder. Inom rimlig tid efter att företaget har meddelat kunden enligt punkt 9.4 om att ett fel eller en brist omfattas av garantin, ska företaget avhjälpa felet eller bristen genom att: (i) ersätta eller reparera defekta delar, eller (ii) skicka delar till kunden för att kunden själv ska kunna byta eller reparera dem.

9.6               Hävande. Om företaget inte avhjälper ett fel eller en brist som omfattas av garantin inom en rimlig tid efter att företaget har meddelat kunden enligt punkt 9.4, av skäl som kunden inte är ansvarig för, och felet eller bristen inte avhjälpts inom en rimlig tid på minst [antal] dagar, kan kunden häva den eller de beställningar som berörs av felet eller bristen utan förvarning genom ett skriftligt meddelande till företaget. Kunden har inga andra rättigheter avseende fel eller brister för produkter eller tillhörande tjänster än vad som uttryckligen anges i punkt 9.

 1. Ansvar

10.1             Ansvar. Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och underlåtenheter enligt tillämplig lag, med de begränsningar som anges i avtalsunderlaget.

10.2             Produktansvar. Företaget står för produktansvaret när det gäller levererade produkter i den omfattning ett sådant ansvar krävs enligt obligatorisk lagstiftning. Kunden ska hålla företaget skadeslöst i den omfattning företaget måste ta produktansvar utöver detta.

10.3             Ansvarsbegränsning. Oavsett eventuella villkor som anger annat i avtalsunderlaget, kan företagets ansvar gentemot kunden inte per kalenderår överstiga sammanlagt 100 % av försäljningen av produkter och tillhörande tjänster som företaget nettofakturerat kunden under det närmast föregående kalenderåret. Ansvarsbegränsningen gäller inte om företaget handlat uppsåtligt eller med grov oaktsamhet.

10.4             Indirekta förluster. Oavsett eventuella villkor som anger annat i avtalsunderlaget är företaget inte ansvarigt gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust av produktion, försäljning, förtjänst, tid eller goodwill, såvida dessa inte orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

10.5             Force majeure. Oavsett eventuella villkor som anger annat i avtalsunderlaget är företaget inte ansvarigt gentemot kunden för bristande uppfyllande av förpliktelser som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten gäller så länge som force majeure består. Som force majeure räknas förhållanden som ligger utanför företagets kontroll och som företaget inte kunde ha förutsett när avtalet tecknades. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terrorism, brand, översvämning, vandalism och arbetskonflikter.

 1. Immateriella rättigheter

11.1             Äganderätt. Den fullständiga äganderätten till samtliga immateriella rättigheter avseende produkter och tillhörande tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrättigheter tillhör företaget.

11.2             Överträdelse. Om levererade produkter överträder immateriella rättigheter för tredje part ska företaget för egen räkning: (i) säkerställa kundens rätt att fortsätta använda de överträdande produkterna eller (ii) ändra de överträdande produkterna så att de inte längre är överträdande, (iii) ersätta de överträdande produkterna med produkter som inte är överträdande eller (iv) återköpa de överträdande produkterna till ursprungligt nettoinköpspris med avdrag på [antal] % per år efter leveransen. Kunden har inga andra rättigheter i samband med produkter eller tillhörande tjänster som överträder tredje parts immateriella rättigheter.

 1. Konfidentialitet

12.1             Vidarelämning och användning. Kunden får inte vidarebefordra, använda eller låta andra använda företagets företagshemligheter eller annan information, oavsett natur, som inte är tillgänglig för allmänheten.

12.2             Skydd. Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa eller försöka skaffa kunskap om eller tillgång till företagets konfidentiella information enligt punkt 12.1. Kunden ska hantera och förvara informationen på ett försvarligt sätt för att undvika att den kommer till andras kännedom.

12.3             Varaktighet. Kundens skyldigheter enligt punkt 12.1 och 12.2 gäller under parternas samverkan och utan tidsgräns efter att samverkan upphör, oavsett orsaken till upphörandet.

 1. Gällande lagstiftning och jurisdiktion

13.1             Gällande lagstiftning. Parternas samverkan lyder i alla hänseenden under dansk rätt.

13.2             Jurisdiktion. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas samverkan ska avgöras enligt dansk domstol.